Tin tức tổng hợp

Phía trên là các lớp đá trần tích có tuổi cổ sinh, bề dày tổng cộng 2.500 đến 3.000 m, trầm tích dưới trung sinh thấy rất ít, thường ở khu vực trũng.

Lượt xem: 2681

Ngày 22/4, Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2012) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Lượt xem: 2332

Lượt xem: 2833